Habsburkové na českém trůnu

1526 - Ludvík Jagelonský zesnul u Moháče

Uhry: Zástupce magnátů Jan Zápolský

Česko: Tři stavy - král bude loutka

Ferdinand Habsburský

Slíbil:

Upravil jižní křídlo Pražského hradu, česká kancelář sídlí ve starém paláci(Ludvíkovo křídlo)

Zřídil komory - Vídeň - dvorská, Praha - česká. Hlídaly přísun peněz

Stavům postupně ukrajuje pravomoci

Protěžuje katolickou šlechtu => konflikty s protestanty

Konflikt s protestanty: potřebuje peníze, leč má jen královskou berni (dle Vladislavského zřízení zemského) => zatížil královská města, v Jáchymově Šlikovy doly - sebral mu je.
Vrchol: 1546 - 47 - Šmalkaldy: císař Karel V. potřebuje pomoc, Ferdinand svolává zemskou hotovost. Stavy to považují za porušení pravomocí, jdou proti němu. Ferdinand pomohl Karlovi - vyhrál, trestá:
- zabavil část majetku, 2 nejodbojnější popravil, sebral královským městům většinu pravomocí, odevzdat zbraně a platit.

Reformní církve: Jednota Bratrská - mluvčí Jan Augusta - požadavky - Ferdinand je vyhodil, zajal Augustu a ten po 16 letech zemřel ve vězení
Po Augustovi Jan Blahoslav, pokračuje ne tak přímo

Karel V. do kláštera a Ferdinand tak získává titul císaře Svaté říše římské

13 dětí - 10 dcer. Kluci:

Maxmilián II.

Císař SŘŘ, uherský a český král, nebyl tu rád

Slíbil stavům náboženskou svobodu, když uznají nástupnictví syna Rudolfa => nečekali až to podepíše a Rudolfa uznali, vykašlal se na ně a konfesi nepodepsal. Holt královské slovo.

Rudolf II.

Císař SŘŘ, uherský a český král.

Žil s hraběnkou Stradovou, do smrti svobodný, dvacet let zasnoubený se španělskou princeznou.

Maniodepresivní, z Prahy ústředí SŘŘ.

Měl tu sbírky; postavil na Hradě nějakou chodbu

Turci útočí na Uhry; v Uhrách se bouří šlechta - Štěpán Bočkaj, jenž se spojil s Matyášem (bratrem Rudolfa) => neuspěli, Rudolfa podpořily neuherské stavy

1609 - Rudolfův majestát - listina o náboženské svobodě

psychická nemoc => zbaven císařské koruny, Matyáš císařem SŘŘ, ukecal české a uherské stavy a tak Rudolf přišel o všechny koruny a dožil na Pražském hradě.

Matyáš

Bez dědice, nemá rád Čechy, avšak nezvládl zrušit majestát, byť se snažil.

české stavovské povstání

Katolíci proti protestantům, útoky na církevní majetek - protestantnti poslali do Vídně, Matyáš na to ale kašle. Protestantni svolali sněm do Karolína - 1618 - dohodli se, že ho sesadí. Hlavní slovo: Hrabě Šlik, Václav Budovec, Jindřich Matyáš Thurn.

Nejdřív sesadí zástupce - místodržící - na Hradě. 1618 defenstrace do jižního hradního příkopu.

Startuje Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Kvůli mocenskému soupeření, katolící v SŘŘ + Habsburkové + Francie + 1/2 Itálie, proti protestantům: Švédsku + sev. Německu(hlavně Sasko) + sev. Nizozemí + Anglie

Válka česká

Matyáš umírá bez potomka, Habsburkové se dohodli a nástupcem je Ferdinand II.
Protestanti si volí Fridricha Falckého(zimní král) - byl to kurfiřt, jeho tchán Anglický král

Ferdinand proti protestantům, podpora evropských katolíků => 8.11. 1620 Bílá hora. Ferdinand vyhrál, Fridrich utekl do Haagu

1621 - popravy: 3 pánové(Šlik, Budovec a Kryštof Harant) sťati, 7 rytířů a zbytek měšťanů, např Jan Jesenius = celkem 27. Hlavy na Mostecké věži

Těm co utekli sebral majetek; odměny věrným.

Ferdinand ruší Vladislavské zřízení zemské => Obnovené zřízení zemské 1627

Jen katolictví povoleno, Habsburkové dědičně na českém trůně, zrovnoprávnění němčiny s češtinou

Česká kancelář se přesunuje do Vídně; 4. stav - prelástký(katolíci)

Pro České země tím končí 30letá válka, ovšem přesunují se tudy vojska.

Habsburkové z nás čerpají peníze pro své zájmy.

Válka Falcká

Katolíci(Habsburkové + jižní Německo) X protestantni (Fr. Falcký + sev. Německo + sev. Nizozemí)

Protestanti prohráli, Fridrich ztratil obě Falce i kurfiřský hlas

Horní Falc - vévoda Bavorský(Max) i s kurfiřským hlasem

Dolní Falc - léna císaře, zatím ho nikomu neudělí

Válka Dánská

Katolící - Habsburkové X protestanti - Dánsko - Kristián IV. + S. Německo, Nizozemí, Anglie

Přes nás ohrožují až Vídeň - Ferdinand II. potřebuje pomoc - Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

po Bílé hoře koupil Frýdlantsko

S Maxmiliánem každý zvlášť porazili Dány => odměny - Max dostal něco v SŘŘ, Albert chce být král český

Nepřáli si ho ostatní vévodové, propuštěn ze služeb, naštval se


Mírová smlouva s Dány - nesmí chtít to pobřeží.

Válka Švédská

Katolíci X protestanti + Švédsko + Sasko + Braniboři (chtějí od císaře majetek) - zas o Pobaltské pobřeží

V čele Švédska Gustav II. Adolf

Zase cestují armády přes nás - Saský kurfiřt v Praze odstraňuje hlavy českých pánů

Ferdinand volá na pomoc Albrechta => slíbí mu hodnost generalissimus(nejvyšší velitel vojsk) => OK, prý chtěl i českou korunu a jednal s oběma stranami, Ferdinand to zjistil, do Chebu vyslal komando a to ho zabilo.

Gustav umírá. Královnou jeho dcera. Saský kurfiřt přeběhl k Habsburkům.

Protestanté poraženi => Saský kurfiřt dostal obě Lužice.

Švédsko-Francouzská válka

Válčí skoro všichni, Anglie X Francie, jen Švýcarsko neutrální.

Francie - král Ludvík XIII. - místo něj Richelieu - chce Španělské Nizozemí

Ferdinand II. umírá - syn Ferdinand III..

Švédi ovládli Balt, Francie má mnohem méně území, než chtěla, ale jde to.

1646 - vpád Švédů k nám => 1648 obsadili Pražský hrad, odvezli Rudolfovy sbírky.

Únava => 1648 Vestfálský mír.

Uspořádání Evropě po válce

Největší zisky Francie a Švédsko - ti mají Balt.

Znovu uznána samostatnost Švýcarska - 3 kantony jako odměny Habsburkům - spojily se(kantony) => nepletou se do ničeho, maj dobré gardy, které pronajímají a profitují z toho.

Opět uznáno Severní Nizozemí.

Německo a Itálie stále rozdrobeni

Dolní Falc - vrácena potomkům Fridricha Falckého i s kurfiřským hlasem

Horní Falc - Maxova(Bavorsko), zavádí se pro něj kurfiřský hlas.

Sasko - vévoda má dál obě Lužice

Habsburkové jsou na tom územně stále stejně

Evropa na válku citelně hospodářsky doplatila.

Čechy - po Bílé hoře odešli umělci, protestantská šlechta, Komenský = kulturní důsledky.